Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

onafhankelijke bestuurder (met wervingsreserve) voor de raad van bestuur

  • afdeling: De Werkvennootschap nv
  • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • regio: Brussel - standplaats: Brussel
  • referentie: DMOW00200


Onze organisatie

De Werkvennootschap, een naamloze vennootschap van publiek recht, werd opgericht1 door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aangepakt worden. De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij De Werkvennootschap zetten financiële, juridische en technische profielen samen hun schouders onder omvangrijke mobiliteitsprojecten.

De Werkvennootschap heeft tot doel in te staan voor de integrale en geïntegreerde opvolging van complexe infrastructuurprojecten van strategisch belang, vanaf het ontwerp tot de oplevering ervan, en in voorkomend geval het onderhoud en het beheer van die infrastructuur. De Werkvennootschap zal ook instaan voor het sluiten en beheren van de contracten met private partners als via formules van publiek private samenwerking gewerkt wordt. De Werkvennootschap
zal als projecteigenaar optreden, dit wil zeggen in eigen naam en voor eigen rekening handelen. Daarnaast heeft zij eveneens tot taak om overleg, participatie en communicatie met de burgers en het middenveld te organiseren en faciliteert het bijhorend flankerend beleid. Dit betreft alle maatregelen met een bijkomstig karakter die verband houden met de realisatie en het faciliteren van de mobiliteitsinfrastructuur.

Projecten die door de Vlaamse Regering aan De Werkvennootschap werden toegewezen zijn R0 en BrabantNet, de missing links projecten R4 West en Oost, Noord-Zuid Limburg, N60, PPS Bruggen Albertkanaal. Ook toekomstige projecten, waarbij een geïntegreerde mobiliteitsaanpak wenselijk is, kunnen prioritair aan De Werkvennootschap worden toegewezen.
De Werkvennootschap is een slanke organisatie die 15 personeelsleden telt, aangestuurd door een algemeen manager en een raad van bestuur. De maatschappelijke zetel bevindt zich in de omgeving van de Noordwijk, meer bepaald in Botanic Tower (Sint-Lazaruslaan nr. 4-10, 1210 Brussel).

Voor meer informatie over De Werkvennootschap: www.dewerkvennootschap.vlaanderen

Jouw takenpakket

Het oprichtingsdecreet van De Werkvennootschap, het decreet van 22 januari 2013 betreffende het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector en de statuten van De Werkvennootschap bepalen de voorwaarden en de samenstelling van de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuurders en 2 regeringscommissarissen. Daarnaast neemt de algemeen manager standaard deel aan de bestuursvergaderingen samen met de aangeduide secretaris. De projectleiders en dossierbeheerders lichten alle agendapunten toe.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. 

1 De totstandkoming van De Werkvennootschap werd bij decreet van 23 december 2016 goedgekeurd (B.S. 7
februari 2017).
De raad van bestuur is als college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van De Werkvennootschap. De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks in de regel op een vrijdagnamiddag (ca. 10 vergaderingen per jaar).

De Werkvennootschap doet een oproep tot kandidaatstelling voor 1 mandaat van onafhankelijk bestuurder voor haar raad van bestuur ter uitvoering van het decreet deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector van 22 november 2013 (met aanleg van een wervingsreserve).

De onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat, behoudens herverkiezing, loopt tot 25 januari 2020. Bij de samenstelling en voordrachten van de raad van bestuur wordt rekening gehouden met de evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in bestuursorganen van de Vlaamse overheid. De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats op de zetel van De Werkvennootschap, in Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan nr. 4-10 te 1210 Brussel. 

Jouw profiel

De kandidaat onafhankelijke bestuurder voldoen aan de volgende vereisten:

  • Te beschikken over een deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of (overheids)organisatie;
  • Te beschikken over specifieke deskundigheid inzake het beleidsveld en de inhoudelijke materie waarin De Werkvennootschap actief is zoals daar zijn projectfinanciering, PPS, juridische kennis, ruimtelijke ordening en/of ingenieur-technische kennis;
  • Bereid te zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder;
  • Blijk te geven van integriteit en toewijding, belangenconflicten te vermijden en in staat te zijn te beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel;
  • De gedragscode voor bestuurders van De Werkvennootschap onderschrijven (https://dewerkvennootschap.vlaanderen/assets/Gedragscode_bestuurders_DWV.PDF).

Onafhankelijkheidsvoorwaarden
De kandidaat onafhankelijke bestuurder dient onafhankelijkheid te zijn t.a.v. de deelgenoten en het dagelijks bestuur van De Werkvennootschap. De deelgenoten van De Werkvennootschap zijn het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in De Werkvennootschap.

Meer informatie over de onafhankelijkheidsvoorwaarden kan je terugvinden in de bijlage. 

 

Ons aanbod

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering van De Werkvennootschap van 25 augustus 2017.

De bezoldiging bedraagt 4.338 euro per jaar. Naast deze bezoldiging wordt een zitpenning toegekend die 620 euro bedraagt per vergadering waarop de bestuurder fysiek aanwezig is. Voor de bestuurders wordt een bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten. 

Hoe solliciteren

Het indienen van een kandidatuur bestaat uit:

• een CV met begeleidende motivatiebrief;
• een lijst van andere lopende mandaten en activiteiten; en
• een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart te voldoen aan de criteria van
onafhankelijkheid.

Heb je interesse, stuur dan deze documenten via e-mail naar wouter.casteels@dwv.vlaanderen uiterlijk op maandag 24 september 2018 met vermelding “onafhankelijke bestuurder De Werkvennootschap”.

Meer weten

Voor meer informatie over de inhoud van het mandaat van onafhankelijke bestuurder of de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Wouter Casteels, e-mail: wouter.casteels@dwv.vlaanderen