Technisch ondersteunende diensten

De afdeling Expertise Beton en Staal biedt een kwaliteitsvolle ondersteuning bij het ontwerp van beton- en stalen constructies, kaaimuren, sluizen en stuwen. Ze zorgt voor de opmaak van berekeningen, technische voorschriften en aanbestedingsplannen. Ze staat in voor de keuring van bouwmaterialen en -producten en biedt ondersteuning bij het beheer van de civiele kunstwerken.

De afdeling Geotechniek voert voor de Vlaamse overheid en externe klanten geotechnische proeven en metingen uit op het terrein en in het laboratorium om de aard, opbouw en karakteristieken van de grond te bepalen, voor een duurzaam en economisch ontwerp van civieltechnische projecten. Voor de Vlaamse overheid worden studies verricht en advies gegeven voor het geotechnisch ontwerp van deze projecten.

De afdeling Algemene Technische Ondersteuning zorgt voor een kwalitatieve ondersteuning op het vlak van topografie, fotogrammetrie, advies bij aanbestedingen, integrale kwaliteitszorg en ICT.

Het Waterbouwkundig Laboratorium geeft op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande manier informatie, kennisopdrachten en advies over watersystemen met het oog op een veilige scheepvaart, optimalisatie van waterbouwkundige constructies en de beheersing van de extreme waterstanden in de rivieren.

Het Verkeerscentrum ondersteunt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken met wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen rond verkeer en mobiliteit. De afdeling ontwikkelt en exploiteert voor deze doeleinden verkeersmodellen en verkeersindicatoren. Het Verkeerscentrum staat eveneens in voor de organisatie en uitbouw van een dynamisch verkeersbeheer op de hoofdwegen en in grootstedelijke gebieden. De verkeerstromen worden er permanent bewaakt en aangestuurd. Via diverse kanalen worden weggebruikers geïnformeerd over de actuele en te verwachten verkeersafwikkelingen.

Bij welke afdeling pas jij?

Meer info: mow.vlaanderen.be