Centrale afdelingen

PLANNING EN COÖRDINATIE

 • stelt de investerings- en onderhoudsprogramma’s op
 • coördineert de werking van de zeven territoriale afdelingen

WEGENBOUWKUNDE

 • verstrekt advies over de structuren, materialen en elementen gebruikt in de wegenbouw en voert hierover proeven uit
 • verricht voor het hele gewestwegennet visuele inspecties en meet en interpreteert wegeigenschappen in verband met veiligheid en evolutie van de wegstructuur
 • bestudeert de invloed van het verkeer op de omgeving inzake geluid en trillingen en stelt de meest geschikte maatregelen voor

EXPERTISE VERKEER EN TELEMATICA

 • bereidt het beleid rond verkeersveiligheid en elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen voor
 • ontwikkelt expertise en verspreidt beste praktijken in de domeinen elektromechanica, verkeerskunde en telematica
 • geeft technisch advies aan de territoriale afdelingen rond het verkeersbeleid, de aanpassing van kruispunten, verkeerslichten, wegverlichting, permanente en elektronische verkeersborden, kunstwerken, kabelnetwerken...
 • voert ook verkeerstellingen en -enquêtes, onderzoekt aanvragen voor uitzonderlijk vervoer
 • schrijft bestellingsopdrachten voor de aankoop van signalisatie en elektromechanische installaties langs de gewestwegen uit

STAFDIENST

 • secretariaat van de administrateur-generaal: het verlenen van administratief ondersteunende diensten aan de administrateur-generaal en andere diensten binnen het agentschap, het behandelen van Kabinetsnota’s en Parlementaire vragen, …
 • projectcoördinatie: het opvolgen en coördineren van projecten zowel op agentschapsniveau als op intergewestelijk, federaal en internationaal niveau, het analyseren van problemen en zoeken naar oplossingen over de afdelingsgrenzen heen, het rapporteren over de voortgang en resultaten van projecten en het bevorderen van kennisoverdracht
 • beleidsondersteuning: het uitwerken van adviezen rond de inhoudelijke materies en / of functionele aspecten, het bemiddelen, coördineren en / of voorbereiden van entiteit overschrijdende aangelegenheden en het ondersteunen van de werking van de directieraad

 

Bij welke afdeling pas jij?

Meer info: www.wegenenverkeer.be