Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Tijdelijke bijzitter Instantie Behandeling Havengeschillen

 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel
 • standplaats: Brussel
 • referentie: req9953
 • solliciteren tot en met: 10-04-23


Beschrijving

De Europese havenverordening (EU) 2017/352 vormt het kader voor het verrichten van havendiensten en bevat ook gemeenschappelijke voorschriften inzake financiƫle transparantie en heffingen op havendiensten en op het gebruik van haveninfrastructuur. De verordening is van toepassing op het verrichten van de volgende categorieƫn van havendiensten, hetzij binnen havengebieden, hetzij op de waterweg naar de haven:

 • bunkering,
 • vrachtafhandeling,
 • meren,
 • passagiersdiensten,
 • ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen,
 • loodsdiensten, alsmede
 • slepen

De verordening is van toepassing op alle zeehavens die deel uitmaken van het trans-Europees vervoersnetwerk.

De verordening verplicht elke lidstaat om een doeltreffende procedure te voorzien voor het behandelen van klachten die voortvloeien uit de toepassing van deze verordening voor de zeehavens van die lidstaat die onder deze verordening vallen.
In Vlaanderen wordt hiervoor de Instantie voor de Behandeling van de Havengeschillen (IBH) opgericht.

De organisatie, samenstelling en werking van de IBH is geregeld in artikel 25bis van het Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (Havendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 tot regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking van de IBH.

De IBH is samengesteld uit:

 • Een voorzitter
 • De Gewestelijke Havencommissaris
 • Tijdelijke bijzitters

De tijdelijke bijzitters worden toegevoegd aan een lijst die voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De lijst is beperkt tot maximaal 10 deskundigen die voor een termijn van 5 jaar worden aangesteld. Wanneer een klacht wordt ingediend bij de IBH en ontvankelijk is verklaard, stelt de voorzitter een tijdelijk bijzitter uit de lijst aan om het de klacht samen met de voorzitter en de Gewestelijke Havencommissaris te behandelen.

De voorzitter en tijdelijke bijzitters worden vergoed per behandelde klacht bij de IBH.

De tijdelijk bijzitters staan, net als de voorzitter en de vaste bijzitter, onder rechtstreeks gezag van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken voor de uitoefening van hun opdracht bij de IBH. Zij zijn functioneel onafhankelijk van de minister bij het uitoefenen van de aan de IBH toevertrouwde opdrachten.

Een tijdelijke bijzitter kan volgende taken voor de IBH vervullen:

 • Behandeling van een ontvankelijk verklaarde klacht bij de IBH (samen met de voorzitter en vaste bijzitter);
 • Tijdelijke vervanging van de voorzitter van de IBH (enkel indien deze niet tijdelijk door de Gewestelijk havencommissaris kan worden vervangen).

De rol van bijzitter is een bijkomende rol en geen volwaardige fulltime functie.

Wens je meer informatie over IBH, de opdracht en de selectieproces? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Profiel

Voorwaarden

 • Je hebt een diploma van licentiaat of master.
 • Je hebt geen belangen bij het beheer van havens, het verrichten van havendiensten en het gebruik van havens.

Competenties en bijkomende verwachtingen

 • Bewijs leveren van deskundigheid en nuttige ervaring inzake beheer en exploitatie van de havens voor de uitoefening van de functie;
 • Functionele kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je bent beschikbaar gedurende een aantal dagen per jaar om op afroep een klacht voor de IBH in te vullen. Meer informatie over de procedure voor de behandeling van een klacht bij de IBH is te vinden in artikel 25bis van het Havendecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 tot regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking van de IBH.

Aanbod

De vergoeding van de leden van de IBH wordt vastgesteld bij Ministerieel Besluit.
Een tijdelijke bijzitter ontvangt volgende vergoedingen:
- Een forfaitaire vergoeding van 3110,69 euro per behandelde klacht.
- Een reisvergoeding voor verplaatsingen die worden gemaakt in het kader van de behandeling ten gronde van een klacht. De reisvergoeding wordt begroot op basis van de vergoeding voor dienstreizen die van toepassing is voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.
Als een tijdelijke bijzitter de voorzitter vervangt, worden de geleverde prestaties vergoed zoals de voorzitter.

Als een tijdelijke bijzitter de vaste bijzitter vervangt als bemiddelaar, wordt hiervoor een vergoeding van 179,29 euro per dag voorzien.

De bedragen vermeld in het ministerieel besluit worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar.

Selectieverantwoordelijke
 • naam: Pieter Lenaers
 • telefoon: 0474 255 357
 • e-mail: pieter.lenaers@mow.vlaanderen.be