Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

3 onafhankelijke bestuurders

 • organisatie: De Werkvennootschap
 • regio: Brussel
 • standplaats:
 • referentie: DWV001


Onze organisatie

De Werkvennootschap, een naamloze vennootschap van publiek recht, werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen grote infrastructuurwerken versneld en geëntegreerd aangepakt worden. De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij De Werkvennootschap zetten financiële, juridische en technische profielen samen hun schouders onder omvangrijke mobiliteitsprojecten.

De Werkvennootschap heeft tot doel in te staan voor de integrale en geëntegreerde opvolging van complexe infrastructuurprojecten van strategisch belang, vanaf het ontwerp tot de oplevering ervan, en in voorkomend geval het onderhoud en het beheer van die infrastructuur. De Werkvennootschap zal ook instaan voor het sluiten en beheren van de contracten met private partners als via formules van publiek private samenwerking gewerkt wordt. De Werkvennootschap zal als projecteigenaar optreden, dit wil zeggen in eigen naam en voor eigen rekening handelen.

Daarnaast heeft zij eveneens tot taak om overleg, participatie en communicatie met de burgers en het middenveld te organiseren en faciliteert het bijhorend flankerend beleid. Dit betreft alle maatregelen met een bijkomstig karakter die verband houden met de realisatie en het faciliteren van de mobiliteitsinfrastructuur.

Projecten die door de Vlaamse Regering aan De Werkvennootschap werden toegewezen zijn R0 en BrabantNet, de missing links projecten R4 West en Oost, Noord-Zuid Limburg, Rond Ronse, PPS Bruggen Albertkanaal, het viaduct Gentbrugge. Ook toekomstige projecten, waarbij een geëntegreerde mobiliteitsaanpak wenselijk is, kunnen prioritair aan De Werkvennootschap worden toegewezen.

De Werkvennootschap is een slanke organisatie die 22 personeelsleden telt, aangestuurd door een algemeen manager en een raad van bestuur. De maatschappelijke zetel bevindt zich in de omgeving van de Noordwijk, meer bepaald in Botanic Tower (Sint-Lazaruslaan nr. 4-10, 1210 Brussel).

Voor meer informatie over De Werkvennootschap kan verwezen worden naar de website www.dewerkvennootschap.vlaanderen

Jouw takenpakket

Het oprichtingsdecreet van De Werkvennootschap, het bestuursdecreet van 7 december 2018 en de statuten van De Werkvennootschap bepalen de voorwaarden en de samenstelling van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuurders en 2 regeringscommissarissen. Daarnaast neemt de algemeen manager standaard deel aan de bestuursvergaderingen samen met de aangeduide secretaris. De projectleiders en dossierbeheerders lichten alle agendapunten toe.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter.

De raad van bestuur is als college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van De Werkvennootschap.

De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks in de regel op een vrijdagnamiddag (ca. 10 vergaderingen per jaar).

De Werkvennootschap doet een oproep tot kandidaatstelling voor 3 mandaten van onafhankelijk bestuurder voor haar raad van bestuur ter uitvoering van het deugdelijk bestuur zoals geregeld in het bestuursdecreet van 7 december 2018 (met aanleg van een wervingsreserve).

De onafhankelijke bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De onafhankelijke bestuurders worden, behoudens herverkiezing, in principe voor vijf jaar benoemd. Bij de samenstelling en voordrachten van de raad van bestuur wordt rekening gehouden met de evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in bestuursorganen van de Vlaamse overheid.

De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats op de zetel van De Werkvennootschap, in Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan nr. 4-10 te 1210 Brussel.

Jouw profiel <

Vereisten

De kandidaat onafhankelijke bestuurder voldoet aan de volgende vereisten:

 • Te beschikken over een deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of (overheids)organisatie;
 • Te beschikken over specifieke deskundigheid inzake het beleidsveld en de inhoudelijke materie waarin De Werkvennootschap actief is zoals daar zijn projectfinanciering, PPS, juridische kennis, ruimtelijke ordening en/of ingenieur-technische kennis;
 • Bereid te zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder;
 • Blijk te geven van integriteit en toewijding, belangenconflicten te vermijden en in staat te zijn te beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel;
 • De gedragscode voor bestuurders van De Werkvennootschap onderschrijven ( https://dewerkvennootschap.vlaanderen/assets/Gedragscode_bestuurders_DWV.PDF ).

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

De kandidaat onafhankelijke bestuurder dient onafhankelijkheid te zijn t.a.v. de deelgenoten en het dagelijks bestuur van De Werkvennootschap. De deelgenoten van De Werkvennootschap zijn het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in De Werkvennootschap.

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn verder de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend:

 1. Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;
 2. Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;
 3. Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
 4. Geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;
 5. (a) Geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;
  1. indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen:
   • mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; of
   • mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan;
  2. In geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt 5);
 6. Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
 7. In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
 8. Geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet- uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
 9. Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich in een van de andere in de punten 1) tot 8) beschreven gevallen bevinden.
Ons aanbod

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering van De Werkvennootschap van 25 augustus 2017.

De bezoldiging bedraagt 4.338 euro per jaar. Naast deze bezoldiging wordt een zitpenning toegekend die 620 euro bedraagt per vergadering waarop de bestuurder fysiek aanwezig is.

Voor de bestuurders wordt een bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten.

Hoe solliciteren

De raad van bestuur gaat in haar selectie na of de kandidaten voldoen aan de hogervermelde voorwaarden & vereisten. De raad van bestuur vergelijkt vervolgens de verdiensten en het profiel van de kandidaten op basis van de ingediende kandidatuur mogelijks gevolgd door een interview. Bij de selectie zal rekening worden gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring. Op basis hiervan formuleert de raad van bestuur een voordracht met 2 kandidaten voor ieder in te vullen mandaat. Het is de algemene vergadering die de onafhankelijke bestuurders benoemt. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen.

Na de selectie wordt een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd.

Het indienen van een kandidatuur bestaat uit:

 • een CV met begeleidende motivatiebrief;
 • een lijst van andere lopende mandaten en activiteiten; en
 • een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart te voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid.
Heb je interesse, stuur dan deze documenten via e-mail naar wouter.casteels@dwv.vlaanderen uiterlijk op 6 april 2020 met vermelding ''onafhankelijke bestuurders De Werkvennootschap''.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je de oproep in bijlage raadplegen.

Selectieverantwoordelijke
 • naam:
 • telefoon:
 • e-mail: